Information om ökade kostnader för ASK

Våren 2022 har Skatteverket ändrat sitt ställningstagande om momsplikt för samfälligheter. De menar nu att alla samfälligheter bedriver ekonomisk verksamhet och därför är momspliktiga. Beslutet gäller retroaktivt från 15 februari 2022 då ställningstagandet fastställdes.

Styrelsen har motsatt sig denna ändring och blev chockade över att momsplikt kan påtvingas under ett pågående verksamhetsår. Vi har haft dialoger med Skatteverket om ställningstagandet och vilka alternativ vi har gällande momsplikten. Vi är fortfarande mitt i arbetet om hur detta påverkar årets resultat och budgeten för nästa år, men vill redan nu informera om att detta kommer att påverka ASK:s ekonomi kraftigt negativt.

Ekonomiskt kan vi säga att det finns två sidor som balanserar mot varandra – moms på inköp respektive moms på intäkter. Med momsplikt slipper ASK betala moms när vi köper in varor och tjänster. Det ger lägre kostnader i vår verksamhet vilket kan innebära att vi inte behöver ta ut en lika hög avgift från våra boende för att täcka dessa kostnader. På intäktssidan blir ASK däremot tvungen att lägga till 25 % moms på (de lägre) avgifterna. Våra beräkningar visar att detta leder till en högre summa som boende måste betala till ASK.

Skillnaden mellan den moms vi ”sparar” på inköp, och den moms vi lägger på våra avgifter, måste ASK betala till Skatteverket.

Vad händer nu?

Styrelsen arbetar nu vidare med att undersöka hur detta påverkar vår budget för nästa år. Styrelsen kommer att presentera detta i detalj under budgetstämman. Vi ser tyvärr redan nu att summan att betala till ASK kommer att öka till följd av Skatteverkets ändrade ställningstagande för samfälligheter i Sverige.

Frågor som ASK har skickat till Skatteverket och de svar vi har fått:

Fråga: Är det helt beslutat och fastställt att detta ska gälla alla samfälligheter (med omsättning över 80 000)?

Svar: Fr.o.m. den 1 juli 2022 gäller omsättningsgränsen om 80 000 kr som du hänvisar till. Fram tills dess gäller 30 000 kr. Detta innebär att väldigt många samfällighetsföreningar omfattas av skatteplikt för moms. Förutsättningarna för att ni ska behöva registrera er för moms kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Fråga: Från och med när ska det börja gälla? Eller rättare sagt, när måste man senast vara momsregistrerad och börja deklarera moms? 

Svar: Senast fr.o.m. den 15 februari 2022, då Skatteverket publicerade vårt nya ställningstagande. Om ni inte omfattas av skattebefrielsen för företag (eller samfällighetsföreningar) med omsättning på högst 30 000 kr (eller 80 000 kr fr.o.m. den 1 juli 2022) behöver ni registrera er för moms om ni uppfyller förutsättningarna för det. I ansökan kan ni ange att skattskyldigheten inträdde den 15 februari och kommer då få möjlighet att deklarera perioderna från det datumet. Om samfällighetsföreningen redan tidigare uppfyllt förutsättningarna för att kunna bli momsregistrerade, så kan ni frivilligt ange att skattskyldigheten inträdde vid ett tidigare datum än den 15 februari, men det är inget krav. Så kan ni göra om ni vill göra avdrag för ingående moms för tidigare perioder. 

Fråga: Har man full avdragsrätt för ingående moms på alla utgifter? 

Svar: Huvudregeln är att den som är skattskyldig för moms också får göra avdrag för ingående moms för inköp i verksamheten, och det gäller även samfällighetsföreningar. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa svar på vissa vanliga frågor gällande rätten till avdrag.

Fråga: Ska alla samfälligheter alltså retroaktivt deklarera moms sedan 15 februari 2022? 

Svar: Ja de samfälligheter som bedriver ekonomisk verksamhet och inte kan tillämpa momsbefrielsen behöver registrera sig för moms from den första försäljningen som sker efter ställningstagandets publicering. Momsregistrering kan även ske längre tillbaka i tiden eftersom det inte är någon lagändringFråga: Om vi momsregistrerar oss för kvartalsmoms så innebär det att perioden 15 feb 2022 – 31 mar 2022 skulle varit deklarerat den 12:e maj. Kommer detta leda till förseningsavgift för oss? Eller blir vi tvingade att registrera oss för årsmoms? 

Svar: Handläggarna som tar hand om ansökningar för registreringen brukar sätta hinder för förseningsavgift på momsdeklarationsperioder som på grund av registreringen inte är möjliga att skicka in i tid, d.v.s. det blir ingen förseningsavgift då. Så bör det bli i detta fall eftersom registrering sker efter sista deklarationsdag.