Trafikordning

TRAFIKORDNING – Biltrafik inom Krusboda

Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Krusboda har vid styrelsesammanträde den 15 juni 2017, reviderad 4 april 2019, beslutat om följande:

Styrelsen beslutar att på vägarna/gångarna Renlavsgången, Lummergången, Stensötegången, Björnmossegången, Pärlröksgången, Musserongången, Fårtickegången, Björktickegången samt Flåhackebacken 40-66 får motordrivna fordon samt moped klass II ej framföras eller parkeras.

Förbudet omfattar ej fordon med tillstånd.

Följande fordon har generellt tillstånd att med gångfart (max 7 km/tim) och skyldighet att lämna företräde för fotgängare och övriga oskyddade trafikanter framföras, med största försiktighet och utan att förorsaka onödigt buller, kortaste vägen till och från fastigheten:

  1. Motordrivet fordon som utnyttjas vid utförande av vård, service, underhåll, reparation, anläggnings- och byggnadsarbeten, för avlämning eller avhämtning av sådan tung eller skrymmande utrustning och material som ej lämpligen kan bäras till eller från platsen. Fordonet ska lossas eller lastas omedelbart efter framkörning och därefter genast köras ur området.
  2. Motordrivet fordon för avlämning eller avhämtning av sådant tungt eller skrymmande gods som ej lämpligen kan bäras till eller från platsen. Fordonet ska lossas eller lastas omedelbart efter framkörningen och därefter genast köras ur området.
  3. Fordon som befordrar funktionshindrade till eller från fastigheten utmed ovan angivna vägar.

Generellt tillstånd att framföra motordrivet fordon gäller ej för moped eller fordon som används vid direktförsäljning och endast under förutsättning att samtliga villkor uppfylls.

Inga andra motordrivna fordon får framföras utan att ha särskilt tillstånd för detta. Särskilt tillstånd kan meddelas av Anläggningssamfälligheten Krusboda efter framställan här om.

Parkeringsförbud för fordon och släpvagnar gäller inom hela Krusboda förutom på anvisade parkeringsplatser. Parkeringsövervakning utförs där så är skyltat.. Det går att söka särskilt tillfälligt tillstånd för parkering inom området, vilket kan tilldelas av Anläggningssamfälligheten Krusboda efter framställan här om.

Trafikordningen 2019