ASK

KRUSBODA består av totalt 1 386 fastigheter, lägenheter inräknade.

Ytan är cirka 840 000m3, varav cirka 400 000 m2 är samfälld mark och är en av Sveriges största samfälligheter.

Anläggningssamfälligheten Krusboda ( i dagligt tal kallad ASK) ansvarar för skötsel av den gemensamma marken och det gemensamma utomhusbadet. Detta innebär att ASK ansvarar för

  • gemensamma ledningar för vatten och avlopp, dagvatten och elström samt ledningsgravar, kulvertar respektive kryputrymmen
  • gemensam lokalyta på cirka 500 kvm2
  • gemensamma vägar, förbindelser, planteringar, lekplatser och övrig gemensam kvartersmark.
  • storlekplatsen, bollplaner och utomhusbadet.

Krusboda översiktskarta reviderad 2018