Trafik

Krusboda är byggt för att vara ett bilfritt område.

Vårt område är byggt för att vara ett bilfritt område  som ska vara barnvänligt. Det innebär stora restriktioner vad avser framförandet av bilar och mopeder inne i området.  All moped- och biltrafik inom området är förbjuden med undantag som anges i den för området gällande Trafikordningen 2019

Om Du beställer taxi så beställ den till närmaste parkeringsplats och inte till din fastighet. Kör väldigt långsamt om du måste transportera något till din fastighet!. Om du beställer färdtjänst så informera dem om att transporten i området måste ske långsamt.

All parkering i området – utanför markerade platser – är absolut förbjuden.

Vi har parkeringsövervakning i Krusboda av Swedbevakning AB. 
Enligt Krusbodas trafikordning är det inte tillåtet att parkera på gångar och torg inom Krusboda. Avtal har därför tecknats med Swedbevakning AB i syfte att minska antalet olovligt parkerade bilar inne i området, Swedbevakning patrullerar regelbundet av området men boende kan även ringa dem på  tel: 08-522 224 07  om det står bilar inne i området.

Lastning och lossning får ske inne på området så länge det är aktivitet vid bilen, det räcker inte att dörrarna står öppna, i övrigt är det P-förbud.

Om fastighetsägaren ska ha en hantverkare eller av annan anledning behöver ha ett fordon parkerat utanför sin fastighet måste fastighetsägaren maila ASK:s kontor för att få ett digitalt tillfälligt P-tillstånd. Uppgifter som behövs, fastighetsägares namn, adress och registreringsnummer på bilen.

De parkeringstillstånd som ASK kan dela ut gäller ENDAST för gångarna där parkering normalt inte är tillåten. Då syftet är att minska antalet fordon i området tilldelas normalt ETT parkeringstillstånd knutet till den aktuella adressen.
Parkeringstillstånd utställda av garagesamfälligheterna gäller INTE som tillstånd för att parkera inne vid fastigheterna.

I trafikutskottet ingår Sedat Köyluoglu