Info från styrelsemöten

Mötesdatum 2021-10-19

Angående bastuns inpassering och bokning, så har styrelsen beslutat att pausa digitaliseringen av bastubokning och nycklar. Vi återgår till fysiska nycklar och Leif Hultström blir återigen bastuansvarig. Bastuansvarig ansvarar för nycklar, bokningar, städning.

Trygghetsvandring i Krusboda- 
vi kommer att låna ut konferensrummet till gruppen på fredags- och lördagskvällar för att de ska kunna värma sig och ta en fika.

Mötesdatum 2020-09-16

Den diskuterades främst om hur årsstämman ska anordnas med begränsat antal deltagare närvarande (50 personer). Styrelsen beslutade att bastun skall vara stängd tillsvidare med anledning av Covid -19Styrelsen vill uppmana alla boende att när  leveranser ska ske, gå ut och möta leveransen på respektive garageplan.

Mötesdatum 2020-08-19

Styrelsen fick en information om hur badsäsongen fungerat för Krusbodabadet.  Det har varit många badande denna sommar. Skyltning om rutiner pga av covid 19 har funnits tydligt uppsatta. Personalen upplevde sommarbadarna som väl medvetna om Corona reglerna. Skadegörelse har endast inträffat vid ett tillfälle och då varit ringa. Badet kommer att vara öppet några dagar extra tom söndagen den 6 september. Styrelsen har beslutat att elektroden för kloravkänning och vattendammsugaren kommer att bytas.

Mötesdatum 2019-11-06

Styrelsen beslutade att anta ””Hållbarhetspolicy i Krusboda”” som ska tillämpas fortsättningsvis för ASKs verksamhet. Den innehåller miljöansvar, hälsa och säkerhet, material och avfall.

Styrelsen behandlade motioner inför budgetstämman.

Mötesdatum 2019-10-30

Styrelsen har under hösten haft en planeringsdag samt styrelsemöten för att utarbeta ett budgetförslag för ASK 2020.

Styrelsen har utvärderat befintligt parkeringsbolag där av att vi haft samma parkeringsbolag i några år. Det är rimligt att med jämna mellanrum utvärdera det vi har och vad som finns på marknaden. Det är inte av missnöje vi nu överväger att byta bolag, utan det har med de tekniska lösningar som olika bolag presenterar att göra.

Mötesdatum 2019-06-18

En utredning har tagits framom montering av solceller på taket på badhuset. Det är inte aktuellt. Badhuset har eternittak och frågan kan tas upp efter det att taket bytts i framtiden.

En fråga har inkommit om arvode för valberedningen, styrelsen konstaterade att detta är ett ärende för stämman, inte styrelsen.

En vattenväxlare kommer att inhandlas, detta för att vattnet i uteduscharna ska vara högre temperatur, så att fler använder dem innan bad i bassängen.

Mötesdatum 2019-03-12

Diskussioner skedde kring ombyggnationen av badet och badhuset. Val av tillvägagångssätt och leverantör håller på att utvärderas.

Sommarjobbare kommer att tas in under sommaren 2019 för att hjälpa till i löpande markarbete. Det kommer ut annons i dagarna för dessa tjänster.

Hos mark har våren börjat förberedas. Buskar klipps, sandblåsning pågår och övrigt planeringsarbete är igång.

Kallelse till årsstämman kommer ut i brevlådorna inom ett par veckor. Skulle ni av någon anledning inte ha fått någon kallelse kommer denna även att finnas här på hemsidan.

Nya kartor till orienteringstavlor med nya kartor håller på att monteras. En riktigt lyft!

Mötesdatum 2019-02-13

Ny rutin för hur snöröjningen ska prioriteras fastslogs. Den nya rutinen innebär att öppna upp området och skotta trappor kommer att prioriteras framför garageplanen som tidigare varit högsta prioritet. Detta för att underlätta för alla som transporterar sig gående  i området och öka tillgängligheten.

Besiktning av krypgrunder håller på att genomföras.

Badkorten kommer i år att kunna hämtas ut på kontoret från och med den 1 maj. Detta för att undvika den köbildning som blev vid badets öppnande förra året.

Riktlinjer för hur ASKs mark kan nyttjas för t.ex. upplag har tagits fram. Rutinen berör hur förfrågan ska ske samt hantering och säkerhet kring upplag. Riktlinjen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen samt via kontoret.

Mötesdatum 2019-01-24

Observera att det är nytt datum för årsstämman. Det nya datumet är 24/4 kl. 18.00. Mer information kommer närmare.

På grund av beslutet som togs i annekteringsfrågan på höstens extrastämma har ett antal fastighetsägare skickat in en klandertalan till mark- och miljödomstolen. Det pågår en process i ärendet så mer information kommer gällande detta så snart det hanterats.

Gällande snöröjningen har det varit ett antal frågor om ansvar och kvalitet. Kommunen har haft ett en annan snöröjningskarta än den ASK har men vi för en dialog för att säkerställa att båda parter jobbar utifrån samma karta. Kommunen har brustit i sin kommunikation gällande både frågan om ansvar men även i sin snöröjning, något många Krusboda-bor noterat. Kommunen har nu rättat till detta så det ska vara tydligt vem som ansvara för vad. Kvalitén på sanden har i år varit lite sämre än tidigare åt och även detta är påtalat till leverantören.

I mitten av februari kommer en annons komma ut om anställning för ny markpersonal.

Mötesdatum 2018-12-18

Mötesdatum 2018-11-01

Genomgång av motioner inför budget-stämman 21/11. Planering inför stämma och extrastämma.

Mark-utskottet har tagit fram riktlinjer för bedrivande av byggnadsprojekt inom Anläggningssamfälligheten. Dessa riktar sig primärt till större byggnationer som påverkar boende i Krusboda och innehåller information om hur entreprenörer går till väga för att ansöka om att få utföra ett större bygge, riktlinjer kring dokumentation och trafikregler Allt för att de boende i Krusboda ska påverkas så lite som möjligt vid dessa tillfällen. För att ta del av dessa riktlinjer kan kontoret kontaktas.

Riktlinjer för mindre byggnadsprojekt kommer inom kort att presenteras på hemsidan och kommer rikta sig till de boende. Viktigt att ta del av dessa innan någon drar igång projekt för att undvika diskussioner under eller efter byggnation.

Mötesdatum 2018-09-13

Beslut om extrastämma

Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i Krusboda skolas matsal
tisdagen den 23 oktober klockan 19.00 för att avhandla frågan gällande annektering.
Då det förslag gällande annektering skickades tillbaka till styrelsen av stämman i våras har en advokatbyrå specialiserad på samfällighetsfrågor utrett ärendet. Vad som framkommit i utredningen har gjort att styrelsen i stort kommer att lägga fram samma förslag som presenterades på stämman. Dock med ett visst tillägg rekommenderat av advokatbyrån.
Styrelsens förslag kommer att finnas här på webben i god tid inför stämman.

Mark
Syn och besiktning av asfaltsprojektet tillsammans med en extern besiktningsman har genomförts i början av september. Det finns ett antal punkter som ska utredas och besiktningsanmärkningar ska vara klara senast 2 oktober.

Evenemang på samfälld mark
En ny process har tagits fram vid ansökan om att anordna evenemang på samfälld mark. Ni hittar denna här

Mötesdatum 2018-08-16

Markutskottet informerar: Hösten börjar så sakteliga göra sig påmind och vi tackar de två duktiga sommararbetare vi haft till hjälp i år. Tack vare dem och torra gräsytor som ej behövt klippas har flertalet mindre jobb blivit utförda under sommaren och det lämnar mer utrymme till höstens upprustningsarbeten som nu har återupptagits.

Asfaltarbetet fortsätter med kompletterings- och justeringsarbeten som fogförslutning och rensning av brunnslock mm under v34. Därefter ska arbetena vara färdigställda för besiktning. Efter justering av eventuella besiktningsanmärkningar är det på stämma beslutade asfaltprojektet avslutat. Kvarstår gör en del mindre asfaltarbeten som ryms under rubriken ”Lapp&Laga”.

Trafikutskottet kommer att komma med ny information gällande hastigheter och skyltning inom området.

Riktlinjer för att arrangera evenemang på samfälld mark kommer inom kort att finnas tillgängliga på hemsidan. detta för att förtydliga vad som gäller och hur boende går till väga för att ansöka om att få arrangera.

Mötesdatum 2018-05-17

Avseende annekteringsfrågan bestämdes att beställa ett rättsutlåtande från en sakkunnig advokatbyrå. För att skapa ett så brett underlag som möjligt kommer fastighetsägare som anser att det finns andra möjliga juridiska hållbara lösningar kunna inkomma med material som kan biläggas underlaget. Material måste inkomma innan 29/5.

Det beslutades att ge Svenska Väg uppdraget att genomföra asfalteringen som genomförs under 2018.  Det har anlitats en konsult för att kontrollera beställningen till Svenska Väg. För mer information om asfalteringen, se under Mark.

Styrelsen har också diskuterat trafikutskottets beslut om placering av gummigupp. Gummiguppen är nu utplacerade efter sandsopningen. Planer finns att sätta ut Lekande barn-skyltar på prov vid Musserongångens infarter.

Mötesdatum 2018-04-19

Styrelsen hade ett konstituerande möte. Följande beslutades:

Markutskottet – Eva Lindh och Kjell Borgström
Trafikutskottet – Ann-Sofie Eriksson och Jerker Dahlin
Badutskottet – Stefan Clevesjö och Maria Baker
Personalutskottet – Maria Baker och Ronny Eghult
Ekonomiutskottet – Jerker Dahlin och Ronny Eghult
Information – Ann-Sofie Eriksson och Johanna Gerdin Bueno