Styrelsens fortsatta hantering av annekteringsärenden

Styrelsens fortsatta hantering av annekteringsärenden

Efter en anmälan till styrelsen om flertalet annekteringar gick styrelsen under 2016 ut med brev till berörda fastighetsägare med uppmaning om att återställa den mark som tagits i anspråk.

Vid stämman den 23 november 2016 fattades beslut om att styrelsen skulle utreda nya annekteringsrutiner och vilandeförklara pågående ärenden. En annekteringsgrupp med fastighetsägare tillsattes då.

Vid stämman den 16 april 2018 presenterades annekteringsgruppens förslag, men stämman beslutade att återremittera ärendet till styrelsen.

Den 7 november 2018 togs annekteringsfrågan upp på en extra stämma. Stämman beslutade i enlighet med en motion från några fastighetsägare att agera mot vissa större annekteringar, men lämna andra utan åtgärd.

Stämmobeslutet klandrades till Mark- och miljödomstolen då det av bland andra styrelsens ledamöter ansågs vara olagligt. Den 12 september 2019 kom rättens dom, som gav de klagande rätt och upphävde stämmans beslut.

Det som nu gäller för annekteringar är det beslut som antogs vid årsstämman den 28 april 2009.

Till årsstämman 2020 har det inkommit en motion om annektering