Förfrågan om tillfälligt nyttjande av samfälld mark

Då det finns gemensamma ytor i Krusboda som ägs av samfälligheterna vill vi gärna att dessa ska kunna nyttjas av boende. Detta kan handla om loppmarknader, sportbytardagar eller liknande endags-evenemang.

En förfrågan om tillfälligt nyttjande av samfälld mark ska inkomma till ASK senast 30 dagar innan önskat datum. En förfrågan skickas till ask@ask-krusboda.se och ska innehålla information om:

 • Typ av evenemang
 • Vilken markyta som önskas användas
 • Datum för evenemanget
 • Kontaktuppgifter till ansvarig person (namn, adress och telefonnummer)

Den ansvariga personen ska säkerställa att ytan återställs efteråt, inget skräp lämnas kvar och att reglerna följs under själva evenemanget.

Den aktuella markytan ska besiktigas före och efter evenemanget av ansvarig person och ASK:s personal.

En förutsättning för att en förfrågan ska kunna beviljas är att evenemanget uppfyller följande villkor:

 • Det ska vara tillgängligt för alla boende i Krusboda
 • Det ska drivas för och av privatpersoner boende i Krusboda
 • Det får inte innehålla kommersiell verksamhet
 • Det får inte innehålla politiska eller religiösa inslag
 • Biltrafik får inte förekomma i anslutning till evenemanget.
 • Öppen eld eller grillar får ej användas.
 • Ansvarig person ska finnas tillgänglig på plats under hela evenemanget.

Varje förfrågan kommer att behandlas individuellt och kommer att ges ett besked inom max 20 dagar men vi försöker behandla förfrågningar så snart som möjligt! I samband med att en förfrågan beviljas kommer ett avtal upprättas mellan ansvarig person och ASK.

Hör gärna av dig med frågor eller inkom med förfrågan!

Vi skapar tillsammans ett levande Krusboda!

Förfrågan om nyttjande av samfälld mark.pdf