Pågående markprojekt

Uppdatering gällande asfalteringsarbetet i Krusboda

Samtliga ytor som ingår i det av stämman beslutade Asfalteringsprojektet är nu, som utlovat, belagda med ny asfalt före Midsommarhelgen.

Nu återstår en del kompletterings- och justeringsarbeten som planeras bli utförda under V31 – V34.
Exempel på åtgärder är; asfaltkompletteringar, falljusteringar (vid vattensamlingar), anslutnings- och fogkompletteringar, städning och rengöring.

Underlag för dessa åtgärder är dels olika synpunkter från boende och dels brister och behov av åtgärder som konstaterats i samband med den gemensamma syn som hållits med entreprenören.

Pågående asfaltsarbete

Under perioden v23-v25 (4 juni fram till midsommar) kommer asfalteringsarbeten pågå i Krusboda, förutsatt att vädret tillåter. Det är inte hela Krusboda som påverkas så ta gärna del av informationen för att se vart arbetet kommer att utföras. Kontakta din markrepresentant om du har ytterligare frågor. 

Kommande asfaltsarbete

Under perioden V23 – 25, juni 2018, kommer omasfalteringsarbeten att utföras på vissa stråk i ert område.
Reservation för att asfalteringsarbete är starkt väderberoende och att tider därmed kan förskjutas.

Omfattning framgår av kartfigur som kommer att finnas uppsatt på era anslagstavlor och hos er Markrepresentant.
Det är ca 5% av asfaltytorna som kommer att åtgärdas i denna etapp, så det är inte alla boende som direkt kommer att beröras av arbetena.

Under asfalteringsperioden kommer framkomligheten på vissa gångar vara mycket begränsad.

Senast vecka 21 ska alla våra egna förberedelsearbeten vara slutförda. D.v.s buskar inklippta eller uppbundna, gräskanter renskurna, hinder typ storstenar/planteringskärl bortflyttade, asfaltytan mossrensad och finsopad genom de boendes omsorg.
Även delar av privat växlighet (sly, rötter, grenar mm) som finns på samfälld mark utanför staket mm och påverkar asfalteringsarbetet måste ha avlägsnats.
För att inte hindra asfalteringsarbetet måste välten kunna köra alldeles intill kanterna.

Fastighetsägare som har anslutande staket/grindar ombesörjer att dessa har kapats i underkant/omhänges så att 4cm ny asfalt får plats.
Asfaltyta under tilläggsisolerade fasader (över samfälld mark) ska rengöras av resp. fastighetsägare.

Mer information får du i första hand av din MARKREPRESENTANT.

De fastighetsägare som vill ha egna asfaltarbeten utförda i samband med dessa arbeten får göra privat överenskommelse med Svenska Väg AB. Kontaktperson Richard Angelström tel. 070-5501277. Detta kan tex. gälla omasfaltering av entréväg på egen tomt. ASK kommer INTE ha något med dessa överenskommelser att göra.

 

INFO Asfalt