Vägledning för styrelsen om annektering påtalas.

ASK kontaktar fastighetsägaren och inleder en dialog som går ut på att bli ense om att intrånget ska upphöra och att det annekterade området ska återställas.
Uppkommer oenighet om tolkning av stadsplan, fråga om bygglov eller bygganmälan ska ASK:s styrelse anmäla ärendet till byggnadsnämnden i Tyresö.
Om fastighetsägaren motsätter sig ASK:s begäran om rättelse får styrelsen ansöka hos Kronofogdemyndigheten om särskild handräckning på ägarens bekostnad. ASK och fastighetsägaren får då tillfälle att utveckla sina ståndpunkter varefter kronofogdemyndigheten fattar beslut. Beslut om handräckning kan innebära att t.ex. plank, inhägnader och trädäck på samfälld mark tas bort på fastighetsägarens bekostnad om denne inte gör det själv inom viss angiven tid.