Planering markprojekt – nyttjande av samfälld mark

Grundregeln är att all förvaring av material, avfallshantering etc. som kan dyka upp under ett arbete ska hanteras på den egna fastigheten.

Om det finns behov av tunga transporter, materialupplag och större avfallsbehållare (container) utanför den egna fastigheten ska detta hanteras på våra gemensamma garageplaner som förvaltas av garagesamfälligheter.
Tillstånd för detta söks hos respektive garagesamfällighet. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på www.ask-krusboda.se.

Om särskilda skäl föreligger kan materialupplag och större avfallsbehållare tillfälligt tillåtas på den samfällda marken som förvaltas av ASK.
Tidsbegränsat tillstånd för detta kan sökas på ASK:s kontor.
Ansökan från fastighetsägare om nyttjande av samfälld mark ska inkomma senast 30 dagar före planerad projektstart.

Ansökan ska innehålla:

  • Information om vilka områden ni önskar disponera. Observera att området ska ligga i anslutning till fastigheten.
  • Uppgifter om när och hur länge utrymmet önskas disponeras.
  • Uppgifter om sökande (fastighetsägare) med adress, telefonnummer och e-postadress.

Varje ärende kommer att prövas individuellt.

Det är viktigt att tänka på säkerheten och att du i dessa fall säkerställer att material inte kan missbrukas eller kan orsaka skador.
All samfälld mark som disponeras under projektet ska återställas i ursprungligt skick (enligt dokumentation) efter avslutade arbeten.
Om ovanstående regler inte följs kommer samtliga krav på återställningskostnader
debiteras på beställaren d.v.s. fastighetsägaren.

TRAFIK – PARKERING
Inom Krusboda gäller egen Trafikordning (TO), du kan läsa mer om den på vår hemsida under http://www.ask-krusboda.se/trafikordning/
Denna innebär bland annat:

  • Generellt parkeringsförbud och infartsförbud för motordrivet fordon utan gällande tillstånd.Generella tillstånd framgår av TO. Tidsbegränsade parkeringstillstånd för hantverksarbete kan sökas på ASK.s kontor.
  • Gångfart (max 7 km/tim) och skyldighet att lämna företräde för fotgängare och övriga oskyddade trafikanter.
  • Fordon ska framföras med största försiktighet och utan att förorsaka onödigt buller, kortaste vägen till och från fastigheten.
  • Tung trafik inom området ska undvikas. Fastighetsägaren ansvarar för alla uppkomna skador på vägar och gångar.
  • Framkomlighet för utryckningsfordon får under inga omständigheter hindras.
  • Pågående byggnadsarbeten får inte hindra sedvanlig snöröjning, sandning och sandsopning.

Ytterligare information kan erhållas från ASK:s kontor.