Vatten och avlopp – vem ansvarar för vad?

Det kan vara svårt att veta var du ska vända dig eller vem som ansvarar för vad i frågor gällande vatten och avlopp.

Här kan du som fastighetsägare läsa mer om vem som har ansvaret för vad.

Enskild fastighetsägare Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK) Tyresö Kommun
Atriumhus

Ägare till atriumhus är ansvariga för sin serviceledning. Serviceledningen kan gå utanför tomtgräns. Brytpunkt, serviceledningens avstängningskran.

Radhus

Ägare till radhus är ansvariga för sin serviceledning ned till 0,5 m räknat från undersidan av bjälklagret i krypgrunden.

 

Förbrukat vatten är samtliga, som är kopplade till den gemensamma mätaren, ansvariga för. Brytpunkt här är stamledning.

 

Äger och förvaltar stamledningar. I detta ingår reinvesteringar och ombyggnader.

 

Försäkringsbolag

Villa- och hemförsäkring är ett måste för fastigheten. Skada ska omedelbart anmälas till försäkringsbolag av fastighetsägaren.

Kommunen ha åtagit sig att sköta underhåll av stamledningar enligt kommunens standard lika sitt eget nät. Detta finns reglerat i exploateringsavtalet.

Kommunen utövar kontroll av VA-nätet. Detta kan innebära att kommunen kan påbörja arbete utan uppdrag på en del som tillhör stamnätet.

Kommunen har kunskapen om VA-nät/skada och har därför informationsskyldighet till fastighetsägarna.

Beställning av åtgärd för skada inom enskild fastighet sker av fastighetsägaren. I det fall kommunen utför det beställda arbetet ingår även återställande av marken. Om annan entreprenör anlitas måste även återställande av marken ingå i uppdraget.

 

För övriga frågor eller information hänvisas till Tyresö kommuns allmänna bestämmelser och VA-anläggning. (ABVA). Vid eventuella tvister mellan fastighetsägare och Tyresö kommun kan ärendet prövas hos statens VA-nämnd.

Finns även som pdf vatten och avlopp_Krusboda