Domen i målet om klander av stämmobeslutet den 7 november 2018 har nu vunnit laga kraft

Domen i målet om klander av stämmobeslutet den 7 november 2018 har vunnit laga kraft.

Vi vill först klargöra att den här processen inte har kostat ASK någonting. Ansökningsavgiften har de klagande fastighetsägarna själva bekostat. Upphovsmännen till den motion som stämmobeslutet baserades på fick företräda ASK då de var övertygade om att stämmans beslutet var rätt och att man gjorde det man ansåg var bäst för Krusboda. Således har man på båda sidor arbetat helt ideellt för att få svar på en för ASK viktig fråga.

Innebörden av domen är att stämmans beslut av den 7 november 2018 är ogiltigt varför de regler kring annekteringar som gällde innan den aktuella stämman fortfarande gäller.

De annekteringsärenden som vilat i avvaktan på den här domen kommer nu att återupptas.