Bekämpning av invasiva arter i Krusboda

Styrelsen anser att det är viktigt med bekämpning av den invasiva arten Parkslide och även andra invasiva arter. ASK har  kontaktat Tyresö kommun för information om hur bekämpning av Parkslide ska ske och inväntar svar från kommunen.

Vi har gjort en uppskattning av att Parkslide finns på sex platser på samfälld mark. ASK planerar att göra en inventering av omfattningen av invasiva arter inom samfälld mark. När vi erhållit information om hur dessa ska bekämpas avser vi informera fastighetsägare i Krusboda via hemsidan och Krusboda kontakt samt ta ställning till hur bekämpning ska genomföras på samfälld mark.