Rutin nedtagning av armatur på fasad

Krusboda finns många vägbelysningsarmaturer som är fastsatta på fastighetsägarens husfasad. Dessa sitter ofta på sådana platser där annan typ av vägbelysning inte varit möjlig/lämplig.
Med åren har behovet av panelbyte ökat vilket medfört att armaturen måste plockas ner. Det har hänt att fastighetsägaren valt att göra detta, tex. genom att bara låta armaturen hänga i kablarna, eller genom att demontera den helt. Detta är inte tillåtet och medför LIVSFARA då det kan finnas spänning fram till armaturen även om den inte lyser.
Ingen annan än Vattenfalls personal får hantera områdets vägbelysning då Vattenfall är ägare och har det totala elansvaret. Vattenfall tolkar privata ingrepp som vandalism och har aviserat att ingreppet kommer att polisanmälas.
Panelbytet ska ske på sådant sätt att elkablarna ej skadas och att Vattenfall på ett enkelt sätt kan komma åt att ansluta armaturen. ASK ber såldes alla fastighetsägare i Krusboda, som har en vägbelysningsarmatur monterad på sin fasad, kontakta ASK innan panelbytet. ASK kommer i sin tur att be Vattenfall plocka ner armaturen på ett professionellt och säkert sätt.
Efter arbetets slut kontaktas åter ASK som ser till att armaturen kommer på plats.
Om ovanstående regler följs kommer ASK att stå för alla kostnader. I annat fall kommer kostnaderna att debiteras fastighetsägaren, som dessutom riskerar att polisanmälas av Vattenfall.
Anläggningssamfälligheten Krusboda

Läs den fullständiga rutinen här: Rutin nertagning av armatur